Over ons

Wat is Sola?
Sola Scriptura is het Utrechtsch dispuut van de landelijke studentenvereniging Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato (C.S.F.R.). Ons illustere dispuut werd Anno Domini 1951 opgericht in de Domstad en kent een lange en krachtige geschiedenis. Sola Scriptura betekent: ‘door de Schrift alleen’. Als Solisten geloven we dat de studententijd meer is dan een korte voorbereiding op een werkend leven. In het landschap van studentenverenigingen in Utrecht onderscheidt Sola Scriptura zich dan ook door een protestants-christelijke identiteit te combineren met speciale aandacht voor studie en amicitia. Sola Scriptura is dé plek om als christelijke student in contact te komen (en te blijven!) met andere christelijke studenten en andere denkbeelden. Verdieping en verbreding (‘studiekarakter’) heeft op het dispuut een centrale plaats, en is sterk verweven met studentikoziteit, vriendschap en gezelligheid, of, zoals wij dat in één woord noemen: amicitia. Amicitia en het al genoemde studiekarakter vormen daarmee de twee pijlers van de vereniging.

Amicitia
‘Amicitia hoogh!’ Dat betekent dat we ons niet alleen bezighouden met studieonderwerpen, maar dat we ons juist ook richten op onderlinge contacten en vriendschappen. Die amicitia komt tot uiting in verschillende activiteiten, zoals plenaire maaltijden, huizen- en binnenstadborrels, een Stadsweekend, een Voor- en Najaarsweekend, borrels na studie-activiteiten en natuurlijk niet te vergeten de jaargroepactiviteiten waardoor jaargroepen onderling een hechte band opbouwen. Daarnaast zijn er andere activiteiten die de amicitia versterken, zoals het jaarlijkse gala in oktober ter ere van de Dies Natalis (verjaardag), de Kerst- en Paasmaaltijd, de Sola Entertainment Show (SES) in mei of juni en de tweejaarlijkse Buitenlandse Reis. Ook studentikoziteit kent vele verschijningsvormen binnen het dispuut. Hierbij kan gedacht worden aan de ongeschreven mores, brasactiviteiten, borrels en vergaderingen tot diep in de nacht of zelfs de vroege ochtenduren, een introductieperiode, onze dispuutsdas, de dispuutstrui en het prachtige dispuutslied!

Studiekarakter
Sola Scriptura is een vereniging waar je terecht kunt met de zaken die je écht bezighouden en waar iedereen hetzelfde uitgangspunt heeft, namelijk de Bijbel. Tijdens de Bijbelkringen ga je dan ook dieper in op bepaalde hoofdstukken uit de Bijbel. Met elkaar ga je in gesprek over tal van onderwerpen. Daarbij zal je merken dat verschillende meningen soms ontzettend lastig zijn, maar je ook scherp houden en je uiteindelijk verder helpen!

Elze, vierdejaars Solist:

“Op Bijbelkring leer ik wie God is, ontdek ik wat het christelijk geloof precies inhoudt en leer ik verwoorden wat persoonlijk geloof voor me betekent. De kringen krijgen diepgang door het (samen met zes andere Solisten) bestuderen van een Bijbelgedeelte, door achtergrondinformatie uit andere bronnen te lezen en doordat kringleden persoonlijke geloofservaringen delen. Meestal bidden we aan het einde van de kring met elkaar. Tijdens dit gebed geven we de kring terug aan God en geven de kringleden een kijkje in elkaars hart. Samen Bijbelstudie doen en bidden heeft iets kwetsbaars en geeft een stevige band met en betrokkenheid op elkaar. Al met al zijn Bijbelkringen voor mij welkome rustpunten in het soms hectische studentenleven!”

 

Op Sola Scriptura volgt men niet alleen Bijbelkringen, maar ook studiekringen. In je eerste jaar als Solist verdiep je in je studiekringen op de ideologische grondslag van de vereniging: de Drie Formulieren van Enigheid en het christelijk geloof in het algemeen. Vanaf het tweede jaar kun je deelnemen aan studiekringen over een scala aan onderwerpen: van moderne literatuur tot duurzaamheid en van Kierkegaard tot koken. Naast deze kringen zijn er ook nog de thema-avonden. De thema-avonden zijn opgezet aan de hand van een hedendaags relevant jaarthema, bijvoorbeeld ‘Zij wij ons brein de baas?’ of ‘Conflicten’. Vanuit verschillende invalshoeken wordt het jaarthema bekeken en besproken. Je zult ervaren hoe waardevol het is om samen op onderzoek uit te gaan, waaruit je kennis verwerft en een onderbouwde mening leert vormen.

Marijke, tweedejaars Solist:

“Het leuke aan studiekringen is dat je je een jaar lang in een kleinere groep verdiept in onderwerpen waar je altijd al meer over had willen weten. Doordat de onderwerpen van de studiekringen door Solisten zelf bedacht en uitgevoerd worden, is het aanbod elk jaar anders, en ook heel divers. Zo is er in een jaar bijvoorbeeld een kring die de Eerste Wereldoorlog nader onderzoekt, een kring die zich verdiept in politieke stromingen, maar ook een kring die zich bezighoudt met alles wat met Klassieke Talen te maken heeft. Er is voor elk wat wils. Je slaat op een studiekring eigenlijk twee vliegen in één klap. Je leert samen met je dispuutsgenoten meer over de wereld om je heen, en daardoor leer je ook de mensen met wie je dat samen doet beter kennen.”

Al deze vaste activiteiten vinden op de woensdagavond plaats.

Structuur
Een vereniging met zo’n mooie traditie en zoveel leden kan niet zonder structuren. Voor de helderheid lichten we enkele structuren kort toe.

Het bestuur van Sola Scriptura, dat tijdens een Huishoudelijke Vergadering wordt verkozen, leidt de vereniging gedurende een jaar. Aan het begin van zijn bestuursjaar presenteert het bestuur het beleid voor het komende jaar. Door het jaar heen vinden verschillende Huishoudelijke Vergaderingen plaats, waar zowel serieuze als ludieke onderwerpen aan de orde komen. Een ideale mogelijkheid om te oefenen in het openbaar spreken. Deze vergaderingen duren tot in de vroege ochtenduren.

Het bestuur wordt ondersteund door verschillende commissies. Zo is er bijvoorbeeld de Amicitiacommissie, de Aquisitiecommissie, de Bijbelkringcommissie, de Eerstejaarscommissie, de Muziekcommissie, de Publiciteitscommissie, de Toneel- en Kleinkunstcommissie en twee Weekendcommissies.

Henrico, vijfdejaars Solist:
“Een commissie is een geweldige uitvinding. Je zet je in voor een bepaald doel, vergadert daar regelmatig voor, probeert een geweldig eindresultaat te behalen en je hebt ook nog eens een leuke tijd met je commissiegenoten. Omdat er zoveel verschillende commissies zijn kan iedereen zijn ei wel kwijt. Zelf heb ik bijvoorbeeld al een weekend mogen organiseren, leefde ik me uit in de Muziekcommissie en organiseerde ik mede de Buitenlandse Reis. Ik durf gerust de stelling aan dat ik daarmee veel werkervaring opgedaan heb!”

Sola en omgeving
Sola Scriptura kent een keur aan externe contacten, die het verenigingsleven verrijken. Allereerst zijn daar onze ‘zusters’, de C.S.F.R.-disputen uit andere steden. Gezamenlijk worden activiteiten georganiseerd, zoals de Winter- en Zomerconferentie.

Binnen Utrecht wordt Sola Scriptura omringd door haar ‘broeders’, de christelijke studentenverenigingen die Utrecht rijk is. Door de Federatie Broederoverleg Christelijke Studenten (BOCS) worden activiteiten georganiseerd, zoals een forum of een feest. Verder wordt door de BOCS-verenigingen jaarlijks het Happietaria-project opgezet: een vrijwilligersrestaurant waarvan de opbrengst geheel naar een goed doel gaat. Als vereniging staan we midden in de stad, zo zijn we in de zomer niet alleen te vinden op terassen, maar  helpen we ook zeer regelmatig onze stadsgenoten door middel van een vrijwilligersklus.

Ten slotte is iedere Solist lid van de International Fellowship of Evangelical Students (IFES). IFES speelt een grote rol in de toerusting van het bestuur en de leden door het organiseren van conferenties en contacten met een plaatselijk stafwerker.

Kennismaken?
Door middel van deze website is een eerste impressie gegeven van onze studentenvereniging. Maar om echt te weten te komen wat onze vereniging is, moet je Sola beleven!

Meld je daarom aan voor een van de volgende kennismakingsactiviteiten:

… of kom eens langs op een van onze open activiteiten, te zien in de externe jaarplanner. Mail voor meer informatie naar .