Over ons

Wat is Sola?
Sola Scriptura is het Utrechtsch dispuut van de landelijke studentenvereniging Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato (C.S.F.R.). Ons illustere dispuut werd Anno Domini 1951 opgericht in de Domstad en kent een lange en krachtige geschiedenis. Sola Scriptura betekent: ‘door de Schrift alleen’. Onze vereniging wordt gekenmerkt door haar gereformeerde identiteit en is daarmee onderscheiden als christelijke studentenvereniging. Sola Scriptura is dé plek om als student vanuit een christelijke basis toegerust te worden voor (latere) participatie aan de maatschappij. Studie heeft op het dispuut een centrale plaats, en is sterk verweven met studentikoziteit, vriendschap en gezelligheid, of, zoals wij dat in één woord noemen: amicitia. Amicitia en het al genoemde studiekarakter vormen daarmee de twee pijlers van de vereniging.

Amicitia
‘Amicitia hoogh!’ Dat betekent dat we ons niet alleen bezighouden met studieonderwerpen, maar dat we ons juist ook richten op onderlinge contacten en vriendschappen. Die amicitia komt tot uiting in verschillende activiteiten, zoals plenaire maaltijden, huizen- en binnenstadborrels, een Stadsweekend, een Voor- en Najaarsweekend, borrels na studie-activiteiten en natuurlijk niet te vergeten de jaargroepactiviteiten waardoor jaargroepen onderling een hechte band opbouwen. Daarnaast zijn er andere activiteiten die de amicitia versterken, zoals het jaarlijkse gala in oktober ter ere van de Dies Natalis (verjaardag), de Kerst- en Paasmaaltijd, de Sola Entertainment Show (SES) in mei of juni en de tweejaarlijkse Buitenlandse Reis. Ook studentikoziteit kent vele verschijningsvormen binnen het dispuut. Hierbij kan gedacht worden aan de ongeschreven mores, brasactiviteiten, borrels en vergaderingen tot diep in de nacht of zelfs de vroege ochtenduren, een introductieperiode, onze dispuutsdas, de dispuutstrui en het prachtige dispuutslied!

Studiekarakter
Sola Scriptura is een vereniging waar je terecht kunt met de zaken die je écht bezighouden en waar iedereen hetzelfde uitgangspunt heeft, namelijk de Bijbel. Tijdens de Bijbelkringen ga je dan ook dieper in op bepaalde hoofdstukken uit de Bijbel. Met elkaar ga je in gesprek over tal van onderwerpen. Daarbij zul je merken dat verschillende meningen soms ontzettend lastig zijn, maar je ook scherp houden!

Marlinda, derdejaars Solist:
“Ik vind de kringen waardevol en geven diepgang doordat we opzoek gaan naar woorden van God. Als we op kring een Bijbelgedeelte bestuderen krijg ik veel eyeopeners en ik word gestimuleerd in mijn persoonlijk geloof. Ook het gebed is een centraal onderdeel van de kring waarin we gebedspunten of dankpunten aandragen. Door de openheid op de kring kunnen we de Bijbel bestuderen, heerlijk ongedwongen. De Bijbelkringen zijn zo geliefd dat enkele leden het initiatief nemen in de zomervakantie zich te verdiepen in de Bijbel. Dat spreekt voor zich!”

Op Sola Scriptura volgt men niet alleen Bijbelkringen, maar ook studiekringen. In je eerste halfjaar als Solist is het onderwerp van de studiekring de Drie Formulieren van Enigheid, belijdenisgeschriften die vandaag de dag nog altijd de moeite waard zijn om te bestuderen! Ouderejaars beleggen studiekringen over een scala aan onderwerpen, zoals Moderne literatuur, Apologetiek, Geloof en wetenschap, Filmanalyse, Corpus et cultura, diverse filosofen, et cetera, et cetera. Naast deze kringen zijn er ook nog de thema-avonden. De thema-avonden zijn opgezet aan de hand van een hedendaags relevant jaarthema, bijvoorbeeld ‘Leven & dood’, ‘Maakbaarheid’ of ‘Wie is de mens?’. Vanuit verschillende invalshoeken wordt het jaarthema bekeken en besproken. Je zult ervaren hoe waardevol het is om samen op onderzoek uit te gaan, waaruit je kennis verwerft en een onderbouwde mening leert vormen.

Elise, derdejaars Solist:
“De studiekringen zijn geschikt voor verbreding of verdieping in een intieme sfeer. Met een klein groepje kun je je verbreden in de maatschappij of verdiepen in onze christelijke achtergrond. Door de uiteenlopende onderwerpen die behandeld kunnen worden is er altijd wel iets wat jou aanspreekt. Het opzetten van een eigen studiekring is ook erg waardevol. Op deze manier kan je jouw bijdrage leveren aan Sola en op een laagdrempelige leren om te organiseren en je mening te formuleren.”

Al deze vaste activiteiten vinden op de woensdagavond plaats.

Structuur
Een vereniging met zo’n mooie traditie en zoveel leden kan niet zonder structuren. Voor de helderheid lichten we enkele structuren kort toe.

Het bestuur van Sola Scriptura, dat tijdens een Huishoudelijke Vergadering wordt verkozen, leidt de vereniging gedurende een jaar. Aan het begin van zijn bestuursjaar presenteert het bestuur het beleid voor het komende jaar. Door het jaar heen vinden verschillende Huishoudelijke Vergaderingen plaats, waar zowel serieuze als ludieke onderwerpen aan de orde komen. Een ideale mogelijkheid om te oefenen in het openbaar spreken. Deze vergaderingen duren tot in de vroege ochtenduren.

Het bestuur wordt ondersteund door verschillende commissies. Zo is er bijvoorbeeld de Amicitiacommissie, de Aquisitiecommissie, de Bijbelkringcommissie, de Eerstejaarscommissie, de Muziekcommissie, de Publiciteitscommissie, de Toneel- en Kleinkunstcommissie en twee Weekendcommissies.

Henrico, derdejaars Solist:
“Een commissie is een geweldige uitvinding. Je zet je in voor een bepaald doel, vergadert daar regelmatig voor, probeert een geweldig eindresultaat te behalen en je hebt ook nog eens een leuke tijd met je commissiegenoten. Omdat er zoveel verschillende commissies zijn kan iedereen zijn ei wel kwijt. Zelf heb ik al een weekend mogen organiseren, leef ik me uit in de Muziekcommissie en organiseer ik mede de Buitenlandse Reis 2015. Ik durf gerust de stelling aan dat ik hier al veel werkervaring opdoe!”

Sola en omgeving
Sola Scriptura kent een keur aan externe contacten, die het verenigingsleven verrijken. Allereerst zijn daar onze ‘zusters’, de C.S.F.R.-disputen uit andere steden. Gezamenlijk worden activiteiten georganiseerd, zoals de Winter- en Zomerconferentie.

Binnen Utrecht wordt Sola Scriptura omringd door haar ‘broeders’, de christelijke studentenverenigingen die Utrecht rijk is. Door de Federatie Broederoverleg Christelijke Studenten (BOCS) worden activiteiten georganiseerd, zoals een forum of een feest. Verder wordt door de BOCS-verenigingen jaarlijks het Happietaria-project opgezet: een vrijwilligersrestaurant waarvan de opbrengst geheel naar een goed doel gaat. Als vereniging staan we midden in de stad, zo zijn we in de zomer niet alleen te vinden op terassen, maar  helpen we ook zeer regelmatig onze stadsgenoten door middel van een vrijwilligersklus.

Ten slotte is iedere Solist lid van de International Fellowship of Evangelical Students (IFES). IFES speelt een grote rol in de toerusting van het bestuur en de leden door het organiseren van conferenties en contacten met een plaatselijk stafwerker.

Kennismaken?
Door middel van deze website is een eerste impressie gegeven van onze studentenvereniging. Maar om echt te weten te komen wat onze vereniging is, moet je Sola beleven!

Meld je daarom aan voor een van de volgende kennismakingsactiviteiten:

… of kom eens langs op een van onze open activiteiten, te zien in de externe jaarplanner. Mail voor meer informatie naar .